Rolnictwo

Porady i wskazówki na temat rolnictwa

Rolnictwo ekstensywne

  • Kwiecień
  • 25

Rolnictwo ekstensywne dotyczy terenów słabo zaludnionych, o mało sprzyjających warunkach naturalnych. Charakteryzuje się tym, że wzrost produkcji odbywa się przez powiększenie areału użytków rolnych a nie przez lepszą uprawę gruntów rolnych. Rolnictwo tego typu cechuje małe zaangażowanie nakładów pracy żywej jak również uprzedmiotowionej ( nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego)co wpływa na małą produkcyjność ziemi i zwierząt . Ten typ rolnictwa występuje w krajach afrykańskich położonych na terenie Sahary, na suchych terenach Australii a także w Mongolii. W wyjątkowych sytuacjach rolnictwo ekstensywne może odznaczać się znacznymi nakładami kapitałowymi. Jest to rolnictwo ekstensywne typu kapitałochłonnego, które powstało na terenie Wielkiej Równiny Prerii. Rolnictwo to charakteryzuje mała produktywność ziemi, małe nakłady pracy żywej oraz duża wydajność pracy. Środki finansowe przeznacza się na mechanizację pracy farmerów ale nie mają wpływu na wzrost plonów. Powodują natomiast wzrost wydajności pracy farmerów i ich dochodów. Rolnictwo ekstensywne obejmuje obszary Queensland i Nowej Południowej Walii w Australii,Wielki Równiny w USA i Kanadzie, obszar Pampy w Argentynie, oraz cała strefa międzyzwrotnikowa w Afryce, Bliski Wschód, Pakistan, Afganistan i cały niemal obszar Rosji. Wschodnia, przy atlantycka, wilgotna część Pampy posiada bardzo żyzne gleby humusowe stanowiąc najważniejszy region gospodarczy kraju . W tej części kraju skupia się większość rolnictwa i przemysłu przetwórczego, sieć komunikacyjna, najwięcej ludności i miast. Przeciwieństwem jest zachodnia część Pampy, sucha, mało zaludniona i biedna. Ponieważ gleby są tam jałowe, jej wykorzystanie ogranicza się do ekstensywnej hodowli owiec na skóry i wełnę. Wschodnia część Pampy jako, że znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, ciepłego , dość wilgotnego posiada warunki do uprawy pszenicy, kukurydzy, roślin oleistych oraz pastewnych. W państwach Ameryki Łacińskiej występują obok siebie drobne gospodarstwa chłopskie produkujące żywność dla własnych potrzeb oraz duże ekstensywne rolnictwo obszarnicze w postaci hacjend.  W krajach Afryki panuje zacofane rolnictwo. Prymitywna technika i niskie nakłady pracy powodują , ze rolnictwo na tych terenach jest mało wydajne i niskotowarowe.

Tags: , ,

Hodowla, Uprawa

Rolnictwo w różnych częściach świata

  • Kwiecień
  • 18

Największymi regionami rolniczymi są kraje Europy Zachodniej i Północnej a intensywnego rolnictwa Dania, Holandia, Niemcy, Szwecja, Francja , Wielka Brytania. Wiąże się to z wysokim poziomem mechanizacji rolnictwa , nawożeniem i używaniem środków ochrony roślin. A to wszystko ma wpływ na wysokie plony roślin uprawnych i wydajnej hodowli zwierząt. W tych krajach uzyskuje się najwyższe plony przypadające na ha ziemi a uprawia się rośliny typowe dla umiarkowanego klimatu czyli buraki cukrowe, pszenicę czy kukurydzę i często prowadzi przemysłowy chów bydła, drobiu czy trzody chlewnej. W takich  krajach jak Włochy, Grecja, Portugalia, Hiszpania, Turcja, Izrael, Egipt, Tunezja, Maroko czy Algieria panują inne warunki klimatyczne. Rolnictwo jest bardziej rozdrobnione. Typowymi roślinami uprawianymi w tym rejonie są owoce cytrusowe, winorośl, pszenica, kukurydza, bawełna i tytoń. Występuje też ekstensywny chów bydła, owiec, kóz i drobiu.
W  krajach jak  jak Rosja, Ukraina, Białoruś, Rumunia, Bułgaria, Węgry, Czechy, Słowacja i Polska klimat jest podobny do klimatu panującego  w krajach Europy Zachodniej. Jednak inne stosunki społeczno – ekonomiczne wpływają na odmienną strukturę rolnictwa. W tych krajach za wyjątkiem Polski znaczna  część  gospodarstw rolnych to gospodarstwa państwowe albo spółdzielcze . Roślinność jest ona typowa dla strefy umiarkowanej. Wśród uprawianych roślin można wymienić pszenicę, żyto, ziemniaki czy buraki cukrowe. Hodowane jest głównie bydło i trzoda chlewna. W  państwach, jak Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan, Kirgistan panuje suchy klimat, który wymusza stosowanie  sztucznego nawodnienia. Duża liczba gospodarstw państwowych i spółdzielczych jest spuścizną po  socjalistycznej gospodarce. Prowadzona jest ekstensywna uprawa pszenicy. Na obszarach nawadnianych prowadzone są hodowle bawełny. Często spotyka się także uprawy herbaty. W górskich rejonach hoduje się owce. Kraje Azji Wschodniej i Południowo- Wschodniej wyróżniają się większym zaludnieniem co prowadzi do większego zapotrzebowania na żywność. Duże uprawy ryży są sztucznie nawadniane, dominują drobne gospodarstwa prywatne. Jedynie Chiny odznaczają się przewagą gospodarstw spółdzielczych. Możliwa jest w tych rejonach uprawa roślin typowa dla strefy umiarkowanej jak i zwrotnikowej. Najczęściej uprawiana jest pszenica, kukurydza, herbata , tytoń  i bawełna. W krajach Azji Południowej takich jak Indie, Pakistan, Bangladesz rolnictwo ze względu na niski stopień mechanizacji jest niedochodowe. Przede wszystkim uprawia się pszenicę,bawełnę, ryż, herbatę.

Tags: , ,

Hodowla, Uprawa

Holandia

  • Kwiecień
  • 3

Intensyfikacja rolnictwa umożliwia zwiększenie produkcji bez potrzeby poszerzania areału  użytków rolnych. Rolnictwo intensywne charakteryzuje się tym, że ponosi się duże nakłady pracy uprzedmiotowionej( nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego itp.) i pracy żywej, dzięki czemu uzyskuje się wysokie plony oraz znaczną produkcyjność zwierząt gospodarskich. Wzrost efektów produkcyjnym jest w większym stopniu uzależniony od nakładów pracy uprzedmiotowionej niż siły roboczej. Rolnictwo intensywne wyróżnia również wysoka towarowość  czyli duża część wyprodukowanych płodów rolnych albo zwierząt trafia na sprzedaż. Rolnictwo intensywne dzielimy na rolnictwo intensywne typu kapitałochłonnego gdzie wysokie wskaźniki produktywności ziemi są wynikiem dużych nakładów pracy uprzemysłowionej. Ten rodzaj  rolnictwa funkcjonuje w Europie Zachodniej , pn.- wsch. i przyjeziornych stanach USA oraz Nowej Zelandii, rolnictwo intensywne typu pracochłonnego odznacza się dużym nakładem pracy żywej ( dolina Nilu, Eufratu. Tygrysu, Nizina Chińska). Przykładem kraju o wysokim stopniu intensywności rolnictwa jest Holandia. Użytkowanie ziemi w tym kraju jest utrudnione poprzez słabe gleby oraz ciągłe obniżanie się terenów nadmorskich co wymusza budowę kanałów i zabezpieczeń ochronnych. Atutem  natomiast jest wilgotny i łagodny klimat a łąki i pastwiska  zajmują ponad 50% użytków rolnych. Warunki naturalne sprzyjają hodowli zwierząt gospodarskich. Hodowla zaś wymaga intensywnego  nawożenia organicznego. O wysokim stopniu intensywności rolnictwa w Holandii świadczy również uzyskiwanie większej liczby cieląt o korzystnych i pożądanych cechach,system żywienia bydła oparty latem na pastwiskach a zima na paszach i kiszonce, zdrowe zwierzęta gospodarskie dzięki dobrej opiece weterynaryjnej , nowoczesna agrotechnika, uniezależnienie od żyzności gleby dzięki dobremu nawożeniu, melioracji gruntów, starannej uprawie pół, uprawa opłacalnych produktów rolnych na eksport. Holandia znana jest jako jeden z największych eksporterów sera, masła i produktów mięsnych. Holendrzy eksportują około ? swoich produktów rolnych. Uprawiają przede wszystkim buraki cukrowe, ziemniaki oraz warzywa , które w znacznym stopniu pokrywają zapotrzebowanie dla hodowli. Warzywa jak pomidory, ogórki czy sałata rośnie w nowoczesnych szklarniach. Holandia znana jest na całym świecie z eksportu kwiatów ciętych przede wszystkim tulipanów, róż, chryzantem i lilii.

Tags: , ,

Hodowla, Uprawa