Rolnictwo

Porady i wskazówki na temat rolnictwa

Dowożenie surówki do suszarni i Szopy polowe, medium suszące w suszarniach naturalnych

  • Wrzesień
  • 14

Dowożenie surówki do suszarni

Surówkę dowozi się do suszarń wózkami lub taczkami, a następnie ręcznie ustawia na półki. Do szop dostosowanych do zawozu kellerowskiego surówka transportowana jest na deskach wózkami grzebieniastymi. Wewnątrz takich szop umieszczone są przegrody zaopatrzone w listwy wspornikowe. Odstępy przegród są jednakowe i do nich dostosowane są długości desek lub ramek, na których układa się surówkę. Wsporniki przybite są do przegród jeden nad drugim, w odległości odpowiadającej odstępom ramion (palców) wózka grzebieniastego. Środkiem między przegrodami przebiegają szyny, po których jeździ wózek grzebieniasty przywożący i wywożący ramki z surówką, które mechanicznie ustawia lub zdejmuje ze wsporników. Próbowano budować szopy kellerowskie o dwu kondygnacjach. Sposób ten okazał się jednak niepraktyczny, z uwagi na złożoną konstrukcje szopy i skomplikowany transport. Szopy kellerowskie wymagają częstego sprawdzania rozłożenia wsporników, gdyż ulegają one po pewnym czasie wykrzywieniu, wypaczeniu lub obluźnieniu, co prowadzi do niesprawności w załadowywaniu i wyładowywaniu surówki.

Szopy polowe, medium suszące w suszarniach naturalnych

W szopach polowych surówkę ustawia się w kozły, gdyż nie posiadają one półek. Suszarnie naturalne powinny mieć urządzenia pozwalające przynajmniej częściowo wpłynąć na proces suszenia. Urządzeniami takimi mogą być dwu lub wielopołaciowe dachy, które można częściowo uchylać, regulując w ten sposób wielkość przepływu powietrza oraz wieloskrzydłowe drzwi lub żaluzje drewniane. W najprostszych szopach stosuje się osłanianie ścian matami. Medium suszącym w suszarniach naturalnych jest powietrze, którego temperatura i wilgotność zmieniają się pod wpływem działania czynników atmosferycznych. Pomimo stosowania różnej konstrukcji szop oraz urządzeń do regulowania przepływu powietrza, w suszarniach tych nie udaje się uzyskać równomierności suszenia w całej ich objętości. Czas suszenia jest długi i wynosi 8 do 30 dni. Suszenie odbywa się tylko przez 5-7 miesięcy. Z nastaniem mrozów suszenie jest niemożliwe. Suszarnie te zatem nie spełniają wymagań wymienionych na wstępie. Zaletą naturalnych suszarń jest tania i prosta budowa.

Tags: , ,

Suszenie

Klasyfikacja i wymagania stawiane suszarniom i Suszarnie naturalne

  • Wrzesień
  • 12

Klasyfikacja i wymagania stawiane suszarniom

Istnieje wiele kryteriów podziału suszarń. Najbardziej ogólnie można je podzielić na naturalne i sztuczne. Z kolei sztuczne można podzielić na suszarnie o pracy ciągłej i suszarnie o pracy okresowej. Dalej z uwagi na konstrukcję – suszarnie o pracy ciągłej dzielą się na obrotowe, konwojerowe, tunelowe itd. Ze względu na przedmiot suszenia – na suszarnie do surowców i do półfabrykatów. Przyjmując za kryterium podziału sposób ogrzewania można suszarnie podzielić na ogrzewane gorącymi spalinami, gorącym powietrzem i elektrycznie. Poza tym istnieje wiele innych podziałów, które mają mniej ogólny charakter. Aby móc prawidłowo prowadzić proces suszenia suszarnia powinna odpowiadać następującym wymaganiom: w suszarni powinna być zapewniona możliwość łatwiej regulacji temperatury, szybkości przepływu i wilgotności medium suszącego; suszenie powinno zachodzić równomiernie w całej objętości suszarni oraz powinno występować równomierne odprowadzanie wilgoci z całej powierzchni suszonego wsadu; suszarnia powinna dawać możliwość uzyskania maksymalnej szybkości suszenia, dopuszczalnej dla danego materiału, bez ujemnego wpływu na jego własności;

Suszarnie naturalne

W praktyce skonstruowanie suszarni odpowiadającej wymienionym wymaganiom jest trudne, toteż tylko najnowocześniejsze suszarnie odpowiadają powyższym warunkom. Konstrukcje starsze mają szereg niedociągnięć, co wpływa na jakość ich działania. Suszarnie naturalne są stosowane jeszcze w niektórych cegielniach i klinkierniach. W innych gałęziach przemysłu ceramicznego nie spotyka się ich zupełnie. Budowane są one w postaci rozmaitych szop, grzybków, stelaży itp. Wymiary szop wahają się w dość znacznych granicach: wąskie – 2,8m szerokości i ok. 40 m długości i szersze – 8-10 m szerokości, przy czym jako graniczna szerokość przyjmuje się 12 m, a długość nie powinna być większa niż 150 m. Cudowanie szop większych okazało się w praktyce niecelowe. Liczba półek w suszarniach stelażowych, przeznaczonych do suszenia cegieł (w płaszczyźnie pionowej, jedna nad drugą) wynosi najczęściej 6-8. W szopach przystosowanych do transportu kellerowskiego liczba półek może wynosić do 10. Liczba półek w suszarniach do dachówek wynosi zwykle 14-20.

Tags: , ,

Suszenie

Zasady działania suszarni i Wilgotność względna, bezwzględna i zawartość wilgoci

  • Wrzesień
  • 11

Zasady działania suszarni.

Działanie większości suszarń wyrobów ceramicznych opiera się na wykorzystaniu energii cieplnej zawartej w gazach, którymi są powietrze lub spaliny. Zależnie od źródła energii cieplnej rozróżniamy suszenie naturalne lub sztuczne. Suszenie naturalne odbywa się kosztem ciepła powietrza ogrzanego przez słońce. Czynnikiem dostarczającym ciepło do suszarń sztucznych są powietrze lub gazy spalinowe. Powietrze ogrzewane jest ciepłem odpadowym pieców lub w nagrzewnicach. Spaliny pochodzą ze specjalnych pieców nagrzewczych lub wprost z pieców do wypalania. Zasada działań suszarń polega na dostarczaniu do komory czynnika suszącego, który przepływając pomiędzy wyrobami oddaje im ciepło, a równocześnie pochłania zawartą w nich wodę, po czym zostaje usunięty na zewnątrz. Z takiego schematu wynikają trzy zasadnicze elementy agregatu suszarniczego: źródło ciepła w postaci pieca nagrzewczego, nagrzewnicy lub rekuperatora, komora susząca, wentylator lub komin odprowadzający zużyte nasycone wilgocią gazy

Wilgotność względna, bezwzględna i zawartość wilgoci.

Jak wiadomo, powietrze jest mieszaniną azotu, tlenu, nieznacznych ilości dwutlenku węgla i gazów szlachetnych oraz pary wodnej. Wszystkie te składniki łącznie, z wyjątkiem pary wodnej, stanowią powietrze suche. Powietrze łącznie z parą wodną nazywa się powietrzem wilgotnym. Rozszerzając pojęcia, mówimy o gazach suchych i wilgotnych. Powietrze posiada w danej temperaturze określoną zdolność wchłaniania wody. Powietrze zawierające w danej temperaturze największa możliwą ilość pary nazywamy nasyconym, a para znajdująca się w nim jest parą nasyconą. Jeżeli ilość pary jest mniejsza mówimy o powietrzu nienasyconym (niedosyconym), a para w nim zawarta jest parą przegrzaną. Wilgotność bezwzględna jest to liczba podająca ciężar pary zawartej w 1m3 powietrza wilgotnego. Oznacza się ją literą ?p i wyraża w kg/m3 lub g/m3. Jest to nic innego, jak gęstość pary nasycającej powietrze. Stosunek wilgotności bezwzględnej ?p do bezwzględnej wilgotności maksymalnej ?max nazywa się wilgotnością względną i wyraża zwykle w procentach, a także w skali 0-1.

Tags: , ,

Suszenie